Konya’li “ARiF ve ETiK” Bir Hoca ARiF ETiK

İçerik ve konu araştırmasını İhsan KAYSERİ tarafından yapılan “Konya’lı “ARİF ve ETİK” bir hoca, ARİF ETİK” konulu Kitap Selçuklu Belediyesi Kültür yayını olarak 2008 yılında yayınlanmıştır.

İhsan Kayseri 01/Ocak/1947 yılında doğmuştur. Konya Selçuklu Eğitim Enstitüsü okumuştur.Biyografik yazılar ve Türk tarihine , Konya kültürüne hizmet edenlerin yaşantı şekilleri, yaptıkları hizmetleri kapsamlı şekilde araştırmaktadır.

Arif Etik Hoca’nın verdiği hizmeti, yaşantı şeklini en iyi şekilde çeşitli kaynaklardan araştırmıştır.

Arif Etik 1911 yılında Erzurum da doğmuştur. Makbule Hanımla evlenmiş ve üç çocuk babasıdır. 12 Aralık 1992 yılında vefat etmiştir.Yüksek İslam Enstitü ve İlahiyat Fakültesinde Farsça öğretmenliği yapmıştır.Mevlana’nın “Mesnevi” isimli eserini ezbere bilen birkaç kişiden birisidir. Sevenleri ona “Hocaların hocası” lakabını takmıştır. Noktalarıyla İlahiler, Kolay Arapça Kitabı ,Farsça-Türkçe Lügat Kitabı, Mevlana’da Manevi Görüş Kitabı ,Şems ve Mevlana Kitabı adlı eserleri yer almaktadır.

Kayseri’nin hazırladığı Kitabın en ilgi çekici yönü ise “Dostlarının Kalemiyle” bölümüdür. Tam bir hatıra defteri gibi uyarlanıştır. Başta oğulları olmak üzere 58 kişi Etik’in yaptığı eserler ve sunduğu hizmetler karşısında övgü dolu sözlerle kalplerindeki yerini dile getirmişlerdir. Fotoğraflarla da ailesi ve özel yaşamı ortaya konulmuştur.

Konya'dan Diger Sehirlere de Hava Ulasimi SaglanmaliKTO Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Üzülmez,

“Konya’dan İstanbul dışındaki diğer şehirlere de hava ulaşımı sağlanmalı”

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Üzülmez, hava yolu ulaşımında Konya’nın geldiği noktanın iyi, ancak yeterli olmadığını söyledi. Üzülmez, Konya’nın İstanbul’un dışında İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon gibi şehirlerle de hava ulaşımının sağlanması gerektiğini belirtti.

Konya Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na Türk Hava Yolları (THY) Konya Satış Müdürü Ahmet Postallı katıldı. Meclis Üyelerine Türk Hava Yolları’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Postallı, yaz sezonunda Konya-Kopenhag ve Konya-İstanbul seferlerini üçe çıkardıklarını söyledi. Sabah seferlerinin Konyalı sanayici ve iş adamları açısından önemini bildiklerini ifade eden Postallı, “Sabah seferlerimiz Konya için büyük önem taşıyor. Örneğin 6.15 uçağımızla iş adamlarımız Avrupa’daki işini halledip Konya’ya dönebiliyor”dedi. Konya’yı dünyaya, dünyayı Konya’ya taşımakta kararlı olduklarını ifade eden Postallı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla 20 kişilik ekibi Konya tanıtımını yapmaları için yurt dışına ücretsiz götüreceklerini kaydetti.


Seferler artırılmalı

Konya’nın uçak seferleri konusunda geldiği noktanın iyi, ancak yetersiz olduğunu söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Üzülmez, “Uçak konusunu Ticaret Odası Başkanı olduğum günden bu yana milli mesele yaptım. Biz başkan olduğumuzda Konya’da uçak seferleri yoktu. Her gittiğimiz yerde ‘Konyalılar uçağa binmez’ deniliyordu. Bugün Konya hava ulaşımında bir yerlere geldi. Ancak biz gelinen bu noktayı asla yeterli bulmuyoruz.”diye konuştu.

Konya’nın acilen mevcut seferlerin yanında bir öğle seferine ihtiyacının bulunduğunu anlatan Başkan Üzülmez, ayrıca 50’şer kişilik uçakların Konya’dan Antep, Diyarbakır, İzmir, Trabzon gibi illere sefer yapması gerektiğini kaydetti. Üzülmez, artacak her uçak seferinin Konya’nın ticari ve kültürel hayatına önemli katkısının bulunacağını ifade etti.

Meclis Toplantısında THY Konya Satış Müdürü Ahmet Postallı tarafından günün anısına Başkan Üzülmez’e üzerinde ‘Konya’ yazılı uçak maketi hediye edildi.

Bozkır (Konya) Bölgesinin Maden Yatakları Açısından ÖnemiÜlkemizin önemli bir bölümü PGM (Platin Grubu Metal) ve Au için kaynak olabilecek ofiyolitik kayaç türleriyle kaplıdır. Bu kayaçların üzerinde gelişen yoğun akarsu sistemleri ve bunların oluşturduğu paleo ve güncel sedimanlar içerisinde çoğunlukla kıymetli metal ve ağır metallerden oluşan “plaser tip” maden yatakları bulunmaktadır. Magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaçlarda bulunan ve düşük tenörleri nedeniyle işletilemeyen ağır mineraller; plaser oluşumları içerisinde zenginleşerek işletilebilir konsantrasyonlara ulaşabilmektedir. Bunların bir kısmı ya hiç incelenmemiş veya kısmen incelenmişlerdir.

Bu kapsama giren Bozkır (Konya) yöresinde yüzeyleyen ofiyolitik kayaçlarda bugüne kadar ayrıntılı bir çalışma yürütülmemiştir. Bu çalışmada böyle bir boşluğun giderilmesine özen gösterilerek yörede, yüzeyleyen ultrabazik ve bazik kayaçlar ve listvenitler ile bunlardan veya öteki kayaçlardan türeyen sedimanlarda ağır ve kıymetli minerallerin dağılımı ve ekonomik potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, benzer özellikteki kayaçların yüzeylediği Orta Toros ofiyolitik kuşaklarında da Au ve PGM minerallerinin ve diğer ağır metallerin muhtemel varlığı ve potansiyelinin belirlenmesi yönünde bundan sonra yapılacak olan çalışmalara zemin hazırlayacak yeni bir model oluşturacaktır.

Bozkır ilçesi Konya iline yaklaşık 120 km uzaklıkta olup, kuzeyden Çumra ve Akören, güneyden Hadim ve Antalya, doğudan Güneysınır, batıdan Antalya ve Ahırlı il ve ilçeleriyle çevrilmiştir.

Çalışma alanı, Toros kuşağı içerisinde bulunan Bozkır (Konya) ilçesinin doğu, güney ve güneydoğusunda yaklaşık 330 km2’lik bir alanı kapsamaktadır

Bu çalışmada, Bozkır (Konya) yöresinde bulunan maden yatakları ve özellikle de Bozkır ofiyolitik melanjına ait kayaçlar, listvenitler ve bunlardan türeyen güncel plaserlerde ağır mineral (Cr, Ti, My, Co, Ni vb) ve kıymetli mineral (Au, PGM vb) zenginleşmelerinin araştırılmalarının yapılması amaçlanmıştır.

Bölgede, farklı yapısal, stratigrafik ve metamorfik özellikler gösteren Geyikdağı, Bolkardağı ve Bozkır birliği adı alltında üç farklı tektonik birliğe ait birimler bulunur [1][1][1].

İnceleme alanında, Bozkır birliğinin alt kısmını oluşturan ve serpantinit, piroksenit, gabro, radyolarit, çört, kireçtaşı v.b. kayaç toplulukları “Bozkır ofiyolitik melanjı”; çeşitli yaş, litoloji, fasiyes özellikleri gösteren ve en üste bulunan kireçtaşı toplulukları da “Boyalıtepe grubu” olarak tanımlanmıştır.

Bozkır ofiyolitik melanjı başlıca serpantinit, gabroyik kayaçlar, diyabaz daykları ve bunları kesen spilitik bazaltlardan oluşmaktadır. Ayrıca istifin en üst kesiminde derin deniz sedimanları (çört, radyolarit, kumtaşı, şeyl ve kireçtaşı) yer almaktadır. Dolayısıyla sahada tipik bir ofiyolitik istif tam olarak gözlenmemekle birlikte alttan üste doğru serpantinit, gabro, diyabaz/dolerit daykları, spilitleşmiş bazalt ve derin deniz sedimanlarından oluşan ofiyolitik istif bulunmaktadır

Bozkır ofiyolitik melanjına ait gabrolar, siyahımsı yeşil, koyu yeşil renkli oldukça sert-kırılgan yapıda ve masif görünümlüdür. Genelde ayrışma gözlenmemekte, ayrışmanın gözlendiği kısımlar ise kırmızımsı kahve renklidir. Diyabazlar, grimsi-siyahımsı yeşil renkli, masif görünümlü kırılgan bir özelliktedir. Açık yeşil renkli bol çatlaklı serpantinitler çok yaygın değildir. Gabroların içerisinde manyetit oluşumları vardır. Kayaç ve plaserleden derlenen numunelerde yapılan parlatma kesitlerinde manyetit, kromit, kalkopirit ve piritle birlikte damar, damarcıklar şeklinde farklı cevherlere rastlanılmıştır.

Çalışma alanında Bozkır ve Bolkardağı birlikleri içinde ilksel dokusu bütünüyle kaybolmuş cevherli ikinci grup silisifiye oluşumlar (listvenit), birincilere göre daha dar alanlarda özellikle de serpantinit ve spilitler içinde bulundukları kayacın çatlak, yarık ve hatta küçük kırıkları dolgulamış olarak izlenmektedir. Silisifiye oluşumların mostra ve el örneği ölçeğinde gerçekleştirilen incelemelerde bunların muhtemelen bir hidrotermal çözeltilerle ilişkili olabilecekleri düşünülmektedir. Söz konusu hidrotermal etkilerin Bozkır ofiyolitik melanjı içerisinde gözlenen barit, galenit, Au, Mo, Hg, Ag, Sb gibi çeşitli cevherleşmeleri de beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Galenit ve baritin yaygın olarak hidrotermal evrede ortaya çıkan mineraller oldukları gerçeğinden hareketle yöredeki epijenetik cevherleşmenin de geç volkanik faaliyetlere bağlı olarak gerçekleşen hidrotermal çözeltilere bağlı olarak yerleştikleri kabul edilmektedir.


Barit Oluşumları


Orta Toroslar’ın Bozkır, Hadim ve Karaman bölgesinde düşük rezervli bir çok barit zuhuru bulunmaktadır[1]. Bozkır ofiyolitik melanjının üst seviyelerinde gri, boz renkli, ince–orta tabakalı kireçtaşı seviyeleri belirlenmiştir. Altere gabro olduğu düşünülen seviyelerle, yer yer silisleşmiş kafaların izlendiği kireçtaşlarının arasında barit oluşumları gözlenmektedir. Baritler küçük mercekler ve parçalanmış bloklar halinde bulunmaktadır. Bu merceklerin boyutları 0.5-4 m arasında değişmektedir. Genel olarak iri kristalli bir yapıya sahip olan barit kristalleri makro düzeyde ayırt edilebilmektedir. Çatlaklarında limonit ağırlıklı mineraller gözlenmektedir. Ofiyolit sınırlarındaki barit damarlarında da yer yer yan kayaçla ilgili kalıntılara rastlanılmaktadır. Bazı numunelerde yan kayaç parçaları çözündüğünden küçük boşluklar oluşmuştur. Genellikle ekonomik değerleri yoktur. Barit merceklerinin gabro ile sınırları nispeten düzgün iken kireçtaşları ile olan sınırları düzensizdir. Bu durum ornatmaya işaret etmektedir (Şekil 3) Ayrıca baritlerle birlikte saçınımlı (dissemine/damarcıklı) galenit oluşumlarına da rastlanmıştır


Mangan Oluşumları

İnceleme alanı mangan oluşumları bakımından önem teşkil etmektedir. Mangan oluşumları, tabanda çörtlü kireçtaşları (Saytepe formasyonu) içerisinde masif ve yoğun bir şekilde, üste doğru gidildikçe saçılımlı ve kırmızı renkli radyolaritlerle karışmış halde bulunmaktadır (Şekil 5). Manganlar genellikle siyah renkli olup, masif bir yapıya sahiptirler. Gelişen kırık ve çatlaklarında ise ikincil demir ve mangan mineral sıvamaları gözlenmektedir. Radyolarit kireçtaşı kontakları izlendiğinde manganların içinde radyolarit parçaları gözlenmektedir. Ayrıca manganlı bölümlerinin kireçtaşları ile kontakları da oldukça düzensizdir ve hatta masif manganlar radyolaritlere doğru onların ince çatlaklarına birkaç cm boyunca yerleşmişlerdir. Her ne kadar masif görünümlü olsalar da yer yer böbreğimsi yapılar da ayırt edilmektedir (Şekil 6). Işıklar Köyü civarındaki oluşumlarda yer yer kafalar ve bloklar halinde, bazen de toprağımsı oluşuklar halinde çörtlü kireçtaşlarıyla Kırmızı renkli radyolaritler içerinde gözlenmektedir.


İnceleme alanında kalın radyolarit seviyelerinin mangan yataklarını örtmüş olması nedeniyle mangan oluşumlarının mostra veren yerlere kıyasla daha yaygın olabileceği düşünüldüğünden özellikle bölgede kırmızı renkli radyolaritlerin bol bulunduğu sahaların bu konu doğrultusunda daha detaylı çalışılmaların yapılması gerekmektedir.


Sonuçlar


Bu çalışma kapsamında yapılan kimyasal analiz, SEM ve cevher mikroskopisinden elde edilen tüm veriler ve arazi gözlemlemeleri sonucunda bölgenin maden yatakları açısından büyük potansiyel içerdiği belirlenmiştir. Ayrıca bu bölgelerde kıymetli ve ağır metal bakımından, yarmalar açılarak ve sondaj destekli daha detaylı jeokimyasal çalışmalar yapılmak sureti ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bulguların elde edilebileceği düşünülmektedir.

Not: Bu çalışma S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlanan “Bozkır (Konya) Civarındaki Ofiyolitik Kayaçlarda Ve Bunlardan Türeyen Plaserlerde Platin Grubu Elementlerle, Altın ve Diğer Plaser Metallerin İncelenmesi” isimli doktora tezinin bir kısmını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenmiştir.
Alican ÖZTÜRK
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Konya'da Iftar SofralariBütün Anadolu’da olduğu gibi Konya'da ramazan sofralarının ayrı bir önemi vardır .Ramazan sofraları iftar ve sahur yemeklerinden oluşur.İftar yemekleri , iftariyelikler ve yemekler olarak iki türde hazırlanır. İftariyelik denilen ilk kısım, insanların oruçtan çıkıp hemen yemek yiyerek rahatsız olmamaları amacına dayanır. Bir anlamda yemeğe hazırlık olarak görülen, mideyi uyaran iftariyelikler, reçel, peynir ve zeytin çeşitleri, sıcak pide, pastırma ve sucuktan oluşur. İftariyelikler tadımlık olarak yenildikten sonra akşam namazı kılınır ve ana yemek yenir .

Konya’da ana yemeğe istenilen çorba olmakla birlikte , genellikle yoğurt çorbasıyla başlanır, sofrada ayrıca su böreği, baklava, bol meyve, hoşaf, sarmalar ve pilav bulunur. Misafir ağırlanıyorsa bütümet mutlaka olur. Kaburga veya kolun haşlanıp ardından kızartılmasıyla hazırlanan bütümet, yazları patlıcan kışları ise patatesle servis edilir.Her zaman olduğu gibi sofradan doymadan kalkmak sağlık açısından yararlıdır.Fazla yüklenmek rahatsızlık vereceği için aşırı yememeli sağlıklı bir ramazan geçirmeye dikkat etmelidir.

Sahur yemeklerine gelince ,genellikle börekle hoşaf veya erişte pilavı ile hoşaf yenilmekteydi. Günümüzde çayla birlikte kahvaltı da yapılmaktadır.

Ramazan’da dört besin grubunu da içeren kızartmalı yemeğin bulunmadığı sağlıklı bir Konya menüsü vermek istiyorum:İftariyelikler

Tutmaç Çorbası

Kıymalı Patlıcan Söğürmesi

Etli Kayısı Yahnisi

İç Pilav

Armut KifayesiRamazan sadece yemek içmekten ibaret değil elbette…Ramazan’ın manevi havasını çok güzel aksettiren ,Feyzi Halıcı’nın bir şiiriyle ,sözümüzü noktalayalım.Hepinize sağlıklı Ramazanlar, sevgili okuyucularım…Mübarek RamazanArınmış gönüller durdu secdeye,

İndi kuşlar gökyüzünden müjdeye ,

Bu sabah hüzzamdan okundu ezan,

Aksetti ilahi sesler derinde.

Bir bitmez bereket beraberinde

Yurda burcu burcu geldi ramazan.Gözler kilit vurur uykusuzluğa,

Çeşmeler yetişmez bu susuzluğa,

Bu o gündür derman bulunur derde,

Bugün artık bütün şüpheler yalan,

Bu o gündür şavkır can evimde can,

Bugün mahya benim minarelerde.Tertemiz dolaşsam hangi mabedi,

Melekler kıskanır bu ibadeti,

Düşler kubbelerde kucak kucaktır,

Bana madde kadar mana da lazım.

Gürül gürül Kuran oku hafızım,

Bu aşk içerimde salkım saçaktır.

İnancın eriştim saltanatına ,

Dilekçem var bugün Tanrı katına ,

Huzurdan bahseder görürsem kimi,

Yalın duygularım çoğalır daha ,

Bugün kalbim daha yakın Allah’a

Bugün tekmil aşk donatır içimi.Sular gümüş gümüş akar sebilden,

Ay-aydın ayetler süzülür dilden,

Hak’kın avuçlara sığmaz nasibi,

Cümle saadetler gelir yakına.

Peygamberler peygamberi aşkına

Doğruluk ver,kullarına Yarabbi.Nevin HALICI